ثبت نام هنرجویان مدرسه فوتبال نسار
نـــــــام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانـــــوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نـــــــام پدر (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
محل صدور (*)
ورودی نامعتبر
شماره ملی (*)
ورودی نامعتبر
سال تولد (*)
ورودی نامعتبر
ماه تولد (*)
ورودی نامعتبر
روز تولد (*)
ورودی نامعتبر
آدرس منزل (دقیق) (*)
ورودی نامعتبر
تحت پوشش نهاد های خیریه می باشد؟


ورودی نامعتبر
شغل پدر (سرپرست)
ورودی نامعتبر
آدرس محل کار پدر (سرپرست)
ورودی نامعتبر
شماره همراه بازیکن (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه پدر (سرپرست) (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه مادر (سرپرست)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن منزل
ورودی نامعتبر
شماره تلفن محل کار پدر (*)
ورودی نامعتبر
سابقه بیماریهای خاص دارد؟

ورودی نامعتبر
توضیح سابقه بیماریهای خاص :
ورودی نامعتبر
وضعیت سرپرستیورودی نامعتبر
بارگذاری عکس
ورودی نامعتبر
ارسال   

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیباشگاه نسارمدرسه فوتبال نسارثبت نام در مدرسه فوتبال نسار
Go to top