فرونت پیج 5

آسیب دیدگیها ( زمان و مکان)

نتايج يافته ها نشان مي دهد كه بيشترين خطر وقوع آسيب در15 دقيقه آغاز بازي به دليل تراكم وقوع حركات و در 15 دقيقه پاياني بازي به علت اثر احتمالي خستگي بازيكنان فوتبال رخ مي دهد.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)، نتايج تحقيقات نادر رهنما پژوهشگر ايراني از دانشگاه ليورپول كه به " بررسي خطر وقوع آسيب فوتبال" پرداخته است، مي افزايد: تماس هاي بدني بيشماري در جريان جدال و رقابت بر سر مالكيت توپ با حريفان در ورزش فوتبال صورت مي پذيرد كه اين برخوردهاي بدني مي تواند به بروز آسيب هاي متعددي منجر شود.
بر اساس نتايج اين پژوهش، در فوتبال بيشتر آسيب ها، از اعمال خطا بر روي بازيكن صاحب توپ توسط حريف كه غالبا نيز عمدي هستند ناشي مي شوند. خطا ممكن است موجب ايجاد يك حادثه يا پيشامد شود و برخي از اين پيشامدها نيز به بروز آسيب منتهي شوند.
نتايج اين بررسي كه به منظور ارزيابي خطر وقوع آسيب در فوتبال با توجه به بازي خانگي يا دور ازخانه، نوع حركات بازي، دوره زماني بازي و مناطق زمين بازي انجام شد، تعداد ده بازي از بازيهاي ليگ برتر باشگاه هاي انگلستان جهت آناليز انتخاب شدند.
همچنين جهت نحوه بررسي آسيب ها دو تكنيك جديد كامپيوتري و آناليز دستي طراحي شد و در مجموع نماي حركات بازي فوتبال در قالب شانزده حركت و در سه گروه، حركات توام با آسيب واقعي، حركات توام با خطر وقوع آسيب و حركات بي خطر تقسيم شدند.


نتايج اين يافته ها نشان داد كه در مجموع ميانگيني از 1788 حركت، 767 حركت خطرناك و دو آسيب در هر بازي اتفاق افتاد. همچنين در خصوص حركات خطرناك، اختلاف معني داري بين بازي خانگي و دور از خانه مشاهده نشد، از سوي ديگر، اختلاف معني داري ما بين انواع حركات مشاهده شد.
دراين پژوهش ضربات سنگين پا به توپ، سر زدن، حركات ايستگاهي، پرش جهت زدن سر به توپ، اعمال تكل و پاس به عنوان حركات خطرناك با شدت ملائم معرفي شدند. اعمال تكل عنوان حركات خطرناك با شدت متوسط، در حالي كه دريافت تكل به عنوان حركت خطرناك شديد شناسايي شد.
اين نتايج در ادامه مي افزايد: اختلاف معني داري بين بروز آسيب هاي واقعي و دوره هاي زماني بازي مشاهده نشد، در ارتباط با مناطق بازي، اختلاف معني داري بين مناطق و وقوع حركات خطرناك مشاهده نشد. به طوري كه بيشتر حركات خطرناك با شدت ملائم درمناطق پنالتي اتفاق افتاد. همچنين حركات خطرناك با شدت متوسط و شديد نيز در منطقه پشت منطقه پنالتي رخ داد. در مجموع 38 درصد از حركات خطرناك در منطقه مياني، 31 درصد در منطقه حمله و 31 درصد در منطقه دفاع اتفاق افتاد.
همچنين در خصوص آسيب هاي واقعي 40 درصد از آنها در منطقه مياني، 20 درصد در منطقه دفاع و 30 درصد در يك سوم جلوي خط حمله روي داد.
اين يافته ها حاكي از آن است كه بازي خانگي يا دور از خانه ، تاثيري بر خطر وقوع آسيب در ورزشكار ندارد. از سوي ديگر،تراكم خطر وقوع آسيب در مناطقي از زمين بازي كه جدال شديدي بر سر مالكيت توپ وجود داشت، بيشتر بود.

پژمان بوربور

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیمطالب آموزشی فوتبالآسیب های ورزشیمحدوده ی زمانی آسیب دیدگی ها در فوتبال
Go to top