بلوغ و فعالیتهای ورزشی

 

از دلمشغولی های بیشتر افراد انجام حرکات ورزشی  و فعالیت های جسمانی نوجوانان و جوانان در دوره های نزدیک به سن بلوغ  و تاثیر آن بر رشد و مسیر بلوغ این رده سنی  است.

در سال 1989 مالینا محققی بود که بر روی این مسئله تحقیقاتی را انجام داد و نتیجه ی آنرا اینگونه بیان نمود که : تمرینات ورزشی منظم  تاثیر آشکاری بر رشد قد این افراد ندارد.

قابل ذکر اینکه این تمرینات بر وزن و ترکیب کلی بدن نقش موثر دارند. تمرینات منظم ورزشی باعث تغییرات زیر بر بدن میشود:

افزایش توده های بدون چربی بدن

کاهش چربی کل بدن

افزایش توده  کل بدن

نتیجته نهایی اینکه تمرین منظم اثر آشکاری بر ساختار بلوغ ندارد.(دیویدال کاستیل)

 

مربی گری فوتبال با فوتبالجی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Go to top