روانشناسی ورزشی

مفهوم گسترده ي روانشناسي ورزشي دربرگيردنده ي جنبه هاي گوناگون روانشناختي ورزش هاي قابتي ، تمرين ، آمادگي جسمي ، استراحت وافزودن وپيشرفت مهارت هاي حركتي مي باشد0

دردنياي ورزش ، رقابت ميان ورزشكارن زبده بسيارنزديك وحساس است 0

درگذشته برتري دريك رشته ي ورزشي خاص براي ورزشكاران وكشورها امري نسبتا" ساده بود وبا هزينه هاي كمتري ميسربود 0 امروزه كشورها وهيأت هاي ورزشي و ورزشكاران متعددي درسراسرجهان با برنامه ريزي منظم وساليانه به تمرينات جدي دريك رشته وزشي خاص مي پردازند بطوري كه درسطح بالاي رقابتي ، سطح مهارت ها اغلب برابرويكسان است وآنچه ورزشكاران رامتفاوت مي كند توجه به اين نكته است كه ورزشكاران به چيزي فراتر از تمرينات فشرده وتلاش هاي مستمرجسمي حركتي نيازمندند كه آن همان آمادگي رواني است 0

مسلما" بدون بهره وري از مهارت هاي رواني ،رسيدن به اوج عملكردورزشي ميسرنيست وطبعا" گام اول دراين روند ارزيابي مهارت هاي رواني ورزشكاران است 0

تحقيقات ميداني نشان مي دهد كه ورزشكاران به خودي خود جهت افزودن توانايي هاي رواني ومقابله با استرس ها غالبا" به شيوه هاي فردي وخود يافته اي دست مي يابند تا درمواقع استرس يا اضطراب درمراحل تمرين يا مسابقات وهمچنين پس از برد ياباخت به كنترل هيجانات منفي يا بروز سالم هيجانات مثبت خود بپردازند 0

مهارت هاي رواني مثل افزايش انگيزش ، تمركز ، اعتماد به نفس ، تنظيم سطح انرژي رواني ، تصوير سازي ذهني وهدف چيني مناسب از موارد بارز روانشناسي ورزش است 0

اين فلسفه كه عقل سالم دربدن سالم است به تمدن يونان وچين باستان باز مي گردد . توجه به تن زجان وجان زتن مستورنيست نيز تعامل بين جسم وجان را به خوبي نشان مي دهد0

روانشناسي ورزشي در دوسه دهه ي اخير درجهان به شكل معنا داري رشد يافته وكشورهايي كه درزمينه هاي مختلف ورزشي رشد بارز دارند درساختار سازماني خود به روانشناسي ورزشي وتحقيقات وسيع در زمينه هاي مختلف آن جايگاه والايي اختصاص داده اند 0

به تبع ساير كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه مانيز به دنبال مديريت خلاق مبتني براطلاعات ونو آوري بوده ومسلما" خواهان رسيدن به جايگاهي در ورزش مي باشيم كه توجه به اطلاعات روز وجايگاه روانشناسي ورزشي وچگونگي روان افزايي و افزايش رشد شخصيت ومهارت هاي مقابله با استرس درهمه زمينه هاي ورزش حرفه اي وغير حرفه اي خود باشيم 0

حتي درنگاهي بر روانشناسي سلامت نيز جايگاه ورزش وچگونگي ترويج شيوه هاي زندگي سالم رابطه ي روانشناسي ورزش با روانشناسي سلامت ملموس بوده وايجاد انگيزه ( بعنوان يك مهارت روانشناختي ) جهت هرنوع تحرك جسي براي سلامت فرد ضروري است 0 مسلما" درسطح ورزش هاي حرفه اي وملي جايگاه ارجمند روان افزايي وبالا بردن مهارت هاي رواني ذكر شده به كسي پوشده نيست اما نياز به يك چارت سازماني نو يافته اي را مي طلبد كه نقش روانشناس ورزشي را نه فقط در روزها يا ساعات ودقايقي قبل از مسابقه ها ) آنهم مسابقه هاي به ظاهر مهم ) بلكه درطول روند تمرينات مشخص كند . اينكه انگيزه هاي ورزشكار و ورزش دوست چيست واينكه مربي چگونه بتواند رابطه ي معلمي وآموزشي خود را با ورزشكار تقويت نمايد تا تمام داسنته ها وتوانسته ها به خوبي در عرصه ي بازي ومسابقه به منصه ي  ظهوربرسد نياز به ايجاد وتقويت يك رابطه ي تخصص روانشناختي دارد0 رابطه ي ورزشكار با خانواده

وهواداران خود رابطه او با تماشاگران ، روابط بين فردي او وبه طوركلي توان شخصي وشخصيتي او موضوعي است كه لازم است از ابتداي كار ورزشي مورد ارزيابي وتقويت قادر گرفته ومخصوصا" درسطح حرفه اي وملي وجهاني توجه به فشارهاي رواني متعددي كه همواره بصورت موازي با ورزشكار درحركت است داشته باشيم 0

استرس پيروزي چيزي كمتر از استرس شكست نيست 0 شهرت فشار رواني زيادي داردكه درصورت عدم مداخله روانشناسي سلامت مي تواند به ورزشكار وخانواده وتيم او وحتي جامعه اش آسيب برساند 0 گرفتاري هاي تمرين واردوها واردوگاه ها اگر چه توسط مربيان باتجربه و ورزيده كنترل مي شود اما حضوروكار مداوم يك روانشناس باتجربه نيز بركاهش فشارهاي رواني مءثراست 0

از آنجا كه ورزشكار بعنوان يك عضو جامعه تحت تأثير مسائل اجتماعي است  واينكه چگونگي كنار آمدن با پيروزي ها وشكست هاي او نياز به مهرت ها وتوانايي هاي رواني بيشتري نسبت به افراد عادي دارد ( كه به دليل بازتاب وتأثيرات مستقيم وغير مستقيم رفتار ورزشكاران درجامعه مي باشد ) وسطح استرس دراين افراد بيشتر است مي تواند پس از سالها چالش درزمينه باز سازي ونو آوري ها در زمينه مديريت ورزش مورد توجه بيشتري قرار گيرد0

رشد روانشناسي ورزش منوط به پذيريش آن به شكل اصولي در مديريت ايمني در ورزش است ، اغراق آميز نيست اگر بگوييم روانشناسي ورزش برتماشاچي وحاشيه ي دنياي ورزش نيز مؤثراست وايجاد فرهنگ تماشا گرخوب نيز اقزايش مهارت رواني را مي طلبد كه مي تواند در باشگاه ها ورزشگاه ها ورسانه ها به خوبي برنامه ريزي شود 0 آن كس يا آن گروه هوا داري كه پس از شكست تيم مورد علاقه اش به رفتاري غير اجتماعي مي پردازد نياز به آموزش دارد 0 آن كس كه پس از شكست تيم مورد علاقه اش پرخاشگر مي شود واز همه مهمتر آنكس كه پس از شكست تيم ملي اش به گريه مي افتد ودچار يأس ونا اميدي مي شود نياز به مراقبت وتوجه دارد 0 كودكي كه پس از شكست تيم ملي گريه مي كند 0 مادري كه پس از شكست تيم مورد علاقه ي همسر وفرزند ( وخودش ) اشك را درچشم خود وخانواده ي مي بيند اهميت روانشناسي ورزش را نشان مي دهد 0

گريه ورزشكاران در رختكن ( شادي آنها پس از پيروزي شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته باشد اگر چه لازم به تأكيد مجددست كه پيروزي نيز همراه با فشاروخطر پذيري براي ورزشكار است ) نياز به مراقبت روانشناختي دارد 0 خانواده ي ورزشكار نيز پس از شكست ها ( كه در ورزش امري عادي است ) نياز به مراقبت وپيشگيري از عوارض وآسيب هاي بعدي دارد 0 پرخاشگري هاي پس از شكست يا درگيري هاي ورزشكاران وهواداران وتماشاچيان نيز درمقوله ي روانشناسي اجتماعي ورزش مي باشد 0

روانشناسي ورزشي مي تواند چهره محبوب ورزشكار را والايش بيشتري دهد وبيش از پيش او را درمقابل اعتياد ورفتارخلاف قرار داده ونقش او را بعنوان يك الگو ويك پهلوان درجامعه پر رنگ تر وبقاي بيشتري دهد ، روانشناسي ورزش مي تواند دلواپسي هاي قهرمان  ورزشي راكاهش داده واو را از گم گشتگي احتمالي برهاند ، رفتارهاي ورزشكار كه براي بسياري از كودكان ونوجوانان بعنوان هوا دار بصورت الگو پذيرفته شده وبا او ( لباس پوشيدن ورفتارهاي فردي واجتماعي او ) همانند سازي مي شود دريك ساختار سازماني مديريت ورزشي مناسب توسط خود شناسي ناشي از روانشناسي ورزشي به عنوان بازويي مطمئن نه تنها درخود ورزشكار كه در رشد اجتماعي كودكان ونوجوانان تأثيرات مثبت بسياري خواهد داشت 0

باتوجه به نكات فوق مي توان بصورت خلاصه اينگونه گفت كه روانشناسي ورزشي بايد جايگاه خود را در سازمان تربيت بدني بيش از پيش بازيابد وروانشناس ورزشي از نقش يك مهمان ومدعو به نقش يكي از اعضاي تيم رهبري وهدايت ورزشكاران درآمد تا دركنار مربيان وسرپرستان وديگر دست اندركاران علاقمند ودلسو ز وپيشكسوت بتواند گام هاي مؤثري جهت اعتلاي ورزش بردارد وتأثيرات مثبت آن را جامعه بصورت كوتاه مدت وبلند مدت شاهد باشيم 0 درشماره بعد بيشتر به اين بحث خواهيم پرداخت وبه راهكارهايي هم اشاره خواهيم داشت.

آقای احمد پدرام

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیمطالب آموزشی فوتبالروانشناسی ورزشی

گالری تصاویر

Go to top