گلزنی و بازي مهاجمین فوتبال

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 - یکی از مشکلات فوتبال ما گلزنی است.- یک مهاجم پنج نوع دویدن دارد نوع دویدن دارد.


1-دویدن ها چرخشی فرض کنیم که مهاجم در میان دو مدافع قرار گرفته است و به صورت نیمرخ است.مهاجم رو به توپ حرکت نموده و در هنگام پاس چرخیده و به فضاي پشت مدافعین حرکت می کند.

2-دویدن مستقیم پشت مدافع همانند ایان راش: در این نوع حرکت دویدن, مهاجم در بین دو مدافع قرار دارد . این نوع دویدن بیشتر توسط بازیکنان سرعتی انجام می شود زیرا زیاد نیاز به دویدن عرضی ندارد. مهاجم سرعتی در طول بازي سعی دارد از دوي سرعتی استفادهکند و بازي با مدافعین را به دوي سرعت بکشد.

 

3-دویدن براي پاس دیواري:از بازي تکضرب براي فرار و رسیدن به فضاي بازي تکضرب خلاف جهت وزن مدافع پشت مدافع استفاده می کنیم.ماحرکت می کنیم.اگر تکضرب بازي کنم می توانیم به فضاي پشت مدافع دست دست یابیم

 

4-دویدن و مخفی شدن پشت دفاع:یک مهاجم خوب بایستی وقتی توپ از یک سمت به سمت دیگر منتقل می شود درست برعکس جریان حرکت توپ, دویدن خود را انجام دهد

 

5-حرکت عرضی: در حرکت عرضی ما در جلوي دفاع حرکت میکنیم. در حرکت عرضی زمان حرکت خیلی مهم است. این حرکت شبیه حرکت چرخش اول است اما کمی در عرض انجام می شود.اگر زود تر به فضاي هدف برویم آفساید خواهد شد.(زمانبندي)

 

خصوصیات مهاجم:


1-عاشق گلزنی و تفکر گلزنی

2-قوي از لحاظ ذهنی وکسی است که بایستی تحمل مشکلات رو داشته باشد چون از تمامی بازیکنان بیشتر در معرض فشار حریف است.او هرگز از از دست دادن توپ وحشت نمیکند چون دوباره آن موقعیت را بدست می آورد.


3-شجاعت : علی الخصوص در محوطه جریمه . زیرا حریف با تمام قوا و با کف پا و یا دیگر اعضاي بدن در مقابل مهاجم می ایستد و او باید این را تحمل کند و از زخمی شدن نهراسد.


4-مهاجم آرامش دارد. فرض کنیم که مهاجم از مدافع عبور کرده و با دروازه بان تک به تک شده و مدافعی از پشت سر اورا تعقیب می کند. در این زمان او از همه لحظات بیشتر نیاز به آرامش دارد. او ممکن است که فقط در کسري از زمان فرصت براي تصمیم گیري داشته باشد. آیا منتظر عکس العمل دروازه بان می ایستد و یاضربه را به راست یا چپ می زند. یک بازیکن معمولی این موقعیت ها را از دست داده و یک مهاجم حرفه اي از آن استفاده می کند. و یک مهاجم باتجربه می داند که چگونه باید عمل کند.

5-استمرار و فشار در کار: یک مدافع می داند که مهاجم بازیکن خطرناکی است و مرتب و مداوم به او حمله می کند حتی زمانیکه توپ درمیان نیست.

6-مهاجم بایستی جایی باشد که قابل دید بوده و باید آماده دریافت توپ باشد. وقتی که یار خودي با توپ تحت فشار است می داندکه مهاجم در دسترس است .

7-مهاجم باید تحرك داشته باشد.این باعث آزار مدافعین می شود

8-ضربه اول به توپ: پس باید با ضربه اول (مهم نیست چقدر تحت فشار باشد)مدافع یا دروازه بان را جا گذاشته و یا موقعیت گل براي خود ایجادکند.
9-شتاب مهاجم : و سرعت انفجاري مهاجم بسیار اهمیت دارد.خیلی ها عقیده دارند اولین قدم در سرعت در ذهن شماست. (سرعت آگاهی ودریافت و پیش بینی) همه مهاجمان خوب و موفق دنیا 5 متر اول را انفجاري حرکت می کنند.
10-آگاهی و بینش مهاجم او باید بداند که چه تغییراتی در ضربه بعدي اتفاق می افتد. خیلی از مهاجمین خوب دنیا تصویر خوبی از گل زدن در ذهن خود می پرورانند و در زمان بازی از آن استفاده های مطلوبی میبرند.

ترجمه از استاد مرتضی محصص

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیمطالب آموزشی فوتبالمربیگری فوتبال
Go to top